ダイ 1 ショウ
ka kA ki kI ku kU ke kai ko kau kaM kaH
kha khA khi khI khu khU khe khai kho khau khaM khaH
ga gA gi gI gu gU ge gai go gau gaM gaH
gha ghA ghi ghI ghu ghU ghe ghai gho ghau ghaM ghaH
Ga GA Gi GI Gu GU Ge Gai Go Gau GaM GaH
ca cA ci cI cu cU ce cai co cau caM caH
cha chA chi chI chu chU che chai cho chau chaM chaH
ja jA ji jI ju jU je jai jo jau jaM jaH
jha jhA jhi jhI jhu jhU jhe jhai jho jhau jhaM jhaH
Ja JA Ji JI Ju JU Je Jai Jo Jau JaM JaH
Ta TA Ti TI Tu TU Te Tai To Tau TaM TaH
Tha ThA Thi ThI Thu ThU The Thai Tho Thau ThaM ThaH
Da DA Di DI Du DU De Dai Do Dau DaM DaH
Dha DhA Dhi DhI Dhu DhU Dhe Dhai Dho Dhau DhaM DhaH
Na NA Ni NI Nu NU Ne Nai No Nau NaM NaH
ta tA ti tI tu tU te tai to tau taM taH
tha thA thi thI thu thU the thai tho thau thaM thaH
da dA di dI du dU de dai do dau daM daH
dha dhA dhi dhI dhu dhU dhe dhai dho dhau dhaM dhaH
na nA ni nI nu nU ne nai no nau naM naH
pa pA pi pI pu pU pe pai po pau paM paH
pha phA phi phI phu phU phe phai pho phau phaM phaH
ba bA bi bI bu bU be bai bo bau baM baH
bha bhA bhi bhI bhu bhU bhe bhai bho bhau bhaM bhaH
姿
ma mA mi mI mu mU me mai mo mau maM maH
使
ya yA yi yI yu yU ye yai yo yau yaM yaH
ra rA ri rI ru rU re rai ro rau raM raH
la lA li lI lu lU le lai lo lau laM laH
va vA vi vI vu vU ve vai vo vau vaM vaH
za zA zi zI zu zU ze zai zo zau zaM zaH
Sa SA Si SI Su SU Se Sai So Sau SaM SaH
sa sA si sI su sU se sai so sau saM saH
ha hA hi hI hu hU he hai ho hau haM haH
鹿 宿
kSa kSA kSi kSI kSu kSU kSe kSai kSo kSau kSaM kSaH
第 二 章         
kya kyA kyi kyI kyu kyU kye kyai kyo kyau kyaM kyaH
khya khyA khyi khyI khyu khyU khye khyai khyo khyau khyaM khyaH
gya gyA gyi gyI gyu gyU gye gyai gyo gyau gyaM gyaH
ghya ghyA ghyi ghyI ghyu ghyU ghye ghyai ghyo ghyau ghyaM ghyaH
Gya GyA Gyi GyI Gyu GyU Gye Gyai Gyo Gyau GyaM GyaH
cya cyA cyi cyI cyu cyU cye cyai cyo cyau cyaM cyaH
chya chyA chyi chyI chyu chyU chye chyai chyo chyau chyaM chyaH
jya jyA jyi jyI jyu jyU jye jyai jyo jyau jyaM jyaH
jhya jhyA jhyi jhyI jhyu jhyU jhye jhyai jhyo jhyau jhyaM jhyaH
Jya JyA Jyi JyI Jyu JyU Jye Jyai Jyo Jyau JyaM JyaH
Tya TyA Tyi TyI Tyu TyU Tye Tyai Tyo Tyau TyaM TyaH
Thya ThyA Thyi ThyI Thyu ThyU Thye Thyai Thyo Thyau ThyaM ThyaH
穿
Dya DyA Dyi DyI Dyu DyU Dye Dyai Dyo Dyau DyaM DyaH
Dhya DhyA Dhyi DhyI Dhyu DhyU Dhye Dhyai Dhyo Dhyau DhyaM DhyaH
Nya NyA Nyi NyI Nyu NyU Nye Nyai Nyo Nyau NyaM NyaH
tya tyA tyi tyI tyu tyU tye tyai tyo tyau tyaM tyaH
thya thyA thyi thyI thyu thyU thye thyai thyo thyau thyaM thyaH
dya dyA dyi dyI dyu dyU dye dyai dyo dyau dyaM dyaH
退
dhya dhyA dhyi dhyI dhyu dhyU dhye dhyai dhyo dhyau dhyaM dhyaH
nya nyA nyi nyI nyu nyU nye nyai nyo nyau nyaM nyaH
pya pyA pyi pyI pyu pyU pye pyai pyo pyau pyaM pyaH
調
phya phyA phyi phyI phyu phyU phye phyai phyo phyau phyaM phyaH
bya byA byi byI byu byU bye byai byo byau byaM byaH
bhya bhyA bhyi bhyI bhyu bhyU bhye bhyai bhyo bhyau bhyaM bhyaH
mya myA myi myI myu myU mye myai myo myau myaM myaH
lya lyA lyi lyI lyu lyU lye lyai lyo lyau lyaM lyaH
vya vyA vyi vyI vyu vyU vye vyai vyo vyau vyaM vyaH
zya zyA zyi zyI zyu zyU zye zyai zyo zyau zyaM zyaH
Sya SyA Syi SyI Syu SyU Sye Syai Syo Syau SyaM SyaH
sya syA syi syI syu syU sye syai syo syau syaM syaH
hya hyA hyi hyI hyu hyU hye hyai hyo hyau hyaM hyaH
kSya kSyA kSyi kSyI kSyu kSyU kSye kSyai kSyo kSyau kSyaM kSyaH
第 三 章           
kra krA kri krI kru krU kre krai kro krau kraM kraH
khra khrA khri khrI khru khrU khre khrai khro khrau khraM khraH
gra grA gri grI gru grU gre grai gro grau graM graH
ghra ghrA ghri ghrI ghru ghrU ghre ghrai ghro ghrau ghraM ghraH
尿
Gra GrA Gri GrI Gru GrU Gre Grai Gro Grau GraM GraH
禿
cra crA cri crI cru crU cre crai cro crau craM craH
chra chrA chri chrI chru chrU chre chrai chro chrau chraM chraH
jra jrA jri jrI jru jrU jre jrai jro jrau jraM jraH
jhra jhrA jhri jhrI jhru jhrU jhre jhrai jhro jhrau jhraM jhraH
Jra JrA Jri JrI Jru JrU Jre Jrai Jro Jrau JraM JraH
Tra TrA Tri TrI Tru TrU Tre Trai Tro Trau TraM TraH
Thra ThrA Thri ThrI Thru ThrU Thre Thrai Thro Thrau ThraM ThraH
Dra DrA Dri DrI Dru DrU Dre Drai Dro Drau DraM DraH
Dhra DhrA Dhri DhrI Dhru DhrU Dhre Dhrai Dhro Dhrau DhraM DhraH
Nra NrA Nri NrI Nru NrU Nre Nrai Nro Nrau NraM NraH
tra trA tri trI tru trU tre trai tro trau traM traH
thra thrA thri thrI thru thrU thre thrai thro thrau thraM thraH
dra drA dri drI dru drU dre drai dro drau draM draH
dhra dhrA dhri dhrI dhru dhrU dhre dhrai dhro dhrau dhraM dhraH
nra nrA nri nrI nru nrU nre nrai nro nrau nraM nraH
pra prA pri prI pru prU pre prai pro prau praM praH
便
phra phrA phri phrI phru phrU phre phrai phro phrau phraM phraH
簿
bra brA bri brI bru brU bre brai bro brau braM braH
bhra bhrA bhri bhrI bhru bhrU bhre bhrai bhro bhrau bhraM bhraH
mra mrA mri mrI mru mrU mre mrai mro mrau mraM mraH
yra yrA yri yrI yru yrU yre yrai yro yrau yraM yraH
lra lrA lri lrI lru lrU lre lrai lro lrau lraM lraH
vra vrA vri vrI vru vrU vre vrai vro vrau vraM vraH
zra zrA zri zrI zru zrU zre zrai zro zrau zraM zraH
Sra SrA Sri SrI Sru SrU Sre Srai Sro Srau SraM SraH
sra srA sri srI sru srU sre srai sro srau sraM sraH
hra hrA hri hrI hru hrU hre hrai hro hrau hraM hraH
kSra kSrA kSri kSrI kSru kSrU kSre kSrai kSro kSrau kSraM kSraH
第 四 章           
kla klA kli klI klu klU kle klai klo klau klaM klaH
khla khlA khli khlI khlu khlU khle khlai khlo khlau khlaM khlaH
gla glA gli glI glu glU gle glai glo glau glaM glaH
ghla ghlA ghli ghlI ghlu ghlU ghle ghlai ghlo ghlau ghlaM ghlaH
Gla GlA Gli GlI Glu GlU Gle Glai Glo Glau GlaM GlaH
cla clA cli clI clu clU cle clai clo clau claM claH
chla chlA chli chlI chlu chlU chle chlai chlo chlau chlaM chlaH
丿
jla jlA jli jlI jlu jlU jle jlai jlo jlau jlaM jlaH
jhla jhlA jhli jhlI jhlu jhlU jhle jhlai jhlo jhlau jhlaM jhlaH
Jla JlA Jli JlI Jlu JlU Jle Jlai Jlo Jlau JlaM JlaH
Tla TlA Tli TlI Tlu TlU Tle Tlai Tlo Tlau TlaM TlaH
Thla ThlA Thli ThlI Thlu ThlU Thle Thlai Thlo Thlau ThlaM ThlaH
 
Dla DlA Dli DlI Dlu DlU Dle  Dlo Dlau DlaM DlaH
d3
Dhla DhlA Dhli DhlI Dhlu DhlU Dhle Dhlai Dhlo Dhlau DhlaM DhlaH
Nla NlA Nli NlI Nlu NlU Nle Nlai Nlo Nlau NlaM NlaH
tla tlA tli tlI tlu tlU tle tlai tlo tlau tlaM tlaH
thla thlA thli thlI thlu thlU thle thlai thlo thlau thlaM thlaH
dla dlA dli dlI dlu dlU dle dlai dlo dlau dlaM dlaH
dhla dhlA dhli dhlI dhlu dhlU dhle dhlai dhlo dhlau dhlaM dhlaH
nla nlA nli nlI nlu nlU nle nlai nlo nlau nlaM nlaH
 
pla plA pli plI plu plU ple  plo plau plaM plaH
phla phlA phli phlI phlu phlU phle phlai phlo phlau phlaM phlaH
bla blA bli blI blu blU ble blai blo blau blaM blaH
bhla bhlA bhli bhlI bhlu bhlU bhle bhlai bhlo bhlau bhlaM bhlaH
mla mlA mli mlI mlu mlU mle mlai mlo mlau mlaM mlaH
yla ylA yli ylI ylu ylU yle ylai ylo ylau ylaM ylaH
vla vlA vli vlI vlu vlU vle vlai vlo vlau vlaM vlaH
zla zlA zli zlI zlu zlU zle zlai zlo zlau zlaM zlaH
Sla SlA Sli SlI Slu SlU Sle Slai Slo Slau SlaM SlaH
sla slA sli slI slu slU sle slai slo slau slaM slaH
广
hla hlA hli hlI hlu hlU hle hlai hlo hlau hlaM hlaH
kSla kSlA kSli kSlI kSlu kSlU kSle kSlai kSlo kSlau kSlaM kSlaH
第 五 章           
彿
kva kvA kvi kvI kvu kvU kve kvai kvo kvau kvaM kvaH
khva khvA khvi khvI khvu khvU khve khvai khvo khvau khvaM khvaH
gva gvA gvi gvI gvu gvU gve gvai gvo gvau gvaM gvaH
ghva ghvA ghvi ghvI ghvu ghvU ghve ghvai ghvo ghvau ghvaM ghvaH
Gva GvA Gvi GvI Gvu GvU Gve Gvai Gvo Gvau GvaM GvaH
c
cva cvA cvi cvI cvu cvU cve cvai cvo cvau cvaM cvaH
chva chvA chvi chvI chvu chvU chve chvai chvo chvau chvaM chvaH
jva jvA jvi jvI jvu jvU jve jvai jvo jvau jvaM jvaH
jhva jhvA jhvi jhvI jhvu jhvU jhve jhvai jhvo jhvau jhvaM jhvaH
 
Jva  Jvi JvI Jvu JvU Jve Jvai Jvo Jvau JvaM JvaH
Tva TvA Tvi TvI Tvu TvU Tve Tvai Tvo Tvau TvaM TvaH
Thva ThvA Thvi ThvI Thvu ThvU Thve Thvai Thvo Thvau ThvaM ThvaH
Dva DvA Dvi DvI Dvu DvU Dve Dvai Dvo Dvau DvaM DvaH
Dhva DhvA Dhvi DhvI Dhvu DhvU Dhve Dhvai Dhvo Dhvau DhvaM DhvaH
Nva NvA Nvi NvI Nvu NvU Nve Nvai Nvo Nvau NvaM NvaH
tva tvA tvi tvI tvu tvU tve tvai tvo tvau tvaM tvaH
thva thvA thvi thvI thvu thvU thve thvai thvo thvau thvaM thvaH
dva dvA dvi dvI dvu dvU dve dvai dvo dvau dvaM dvaH
  
dhva dhvA dhvi dhvI dhvu dhvU dhve dhvai   dhvaM dhvaH
nva nvA nvi nvI nvu nvU nve nvai nvo nvau nvaM nvaH
pva pvA pvi pvI pvu pvU pve pvai pvo pvau pvaM pvaH
phva phvA phvi phvI phvu phvU phve phvai phvo phvau phvaM phvaH
歿
bva bvA bvi bvI bvu bvU bve bvai bvo bvau bvaM bvaH
bhva bhvA bhvi bhvI bhvu bhvU bhve bhvai bhvo bhvau bhvaM bhvaH
mva mvA mvi mvI mvu mvU mve mvai mvo mvau mvaM mvaH
yva yvA yvi yvI yvu yvU yve yvai yvo yvau yvaM yvaH
lva lvA lvi lvI lvu lvU lve lvai lvo lvau lvaM lvaH
榿
zva zvA zvi zvI zvu zvU zve zvai zvo zvau zvaM zvaH
Sva SvA Svi SvI Svu SvU Sve Svai Svo Svau SvaM SvaH
sva svA svi svI svu svU sve svai svo svau svaM svaH
hva hvA hvi hvI hvu hvU hve hvai hvo hvau hvaM hvaH
  
kSva kSvA kSvi kSvI kSvu kSvU kSve kSvai kSvo kSvau  
第 六 章           
kma kmA kmi kmI kmu kmU kme kmai kmo kmau kmaM kmaH
khma khmA khmi khmI khmu khmU khme khmai khmo khmau khmaM khmaH
gma gmA gmi gmI gmu gmU gme gmai gmo gmau gmaM gmaH
ghma ghmA ghmi ghmI ghmu ghmU ghme ghmai ghmo ghmau ghmaM ghmaH
Gma GmA Gmi GmI Gmu GmU Gme Gmai Gmo Gmau GmaM GmaH
cma cmA cmi cmI cmu cmU cme cmai cmo cmau cmaM cmaH
chma chmA chmi chmI chmu chmU chme chmai chmo chmau chmaM chmaH
jma jmA jmi jmI jmu jmU jme jmai jmo jmau jmaM jmaH
jhma jhmA jhmi jhmI jhmu jhmU jhme jhmai jhmo jhmau jhmaM jhmaH
Jma JmA Jmi JmI Jmu JmU Jme Jmai Jmo Jmau JmaM JmaH
Tma TmA Tmi TmI Tmu TmU Tme Tmai Tmo Tmau TmaM TmaH
Thma ThmA Thmi ThmI Thmu ThmU Thme Thmai Thmo Thmau ThmaM ThmaH
Dma DmA Dmi DmI Dmu DmU Dme Dmai Dmo Dmau DmaM DmaH
Dhma DhmA Dhmi DhmI Dhmu DhmU Dhme Dhmai Dhmo Dhmau DhmaM DhmaH
Nma NmA Nmi NmI Nmu NmU Nme Nmai Nmo Nmau NmaM NmaH
tma tmA tmi tmI tmu tmU tme tmai tmo tmau tmaM tmaH
窿
thma thmA thmi thmI thmu thmU thme thmai thmo thmau thmaM thmaH
祿
dma dmA dmi dmI dmu dmU dme dmai dmo dmau dmaM dmaH
dhma dhmA dhmi dhmI dhmu dhmU dhme dhmai dhmo dhmau dhmaM dhmaH
nma nmA nmi nmI nmu nmU nme nmai nmo nmau nmaM nmaH
pma pmA pmi pmI pmu pmU pme pmai pmo pmau pmaM pmaH
phma phmA phmi phmI phmu phmU phme phmai phmo phmau phmaM phmaH
bma bmA bmi bmI bmu bmU bme bmai bmo bmau bmaM bmaH
bhma bhmA bhmi bhmI bhmu bhmU bhme bhmai bhmo bhmau bhmaM bhmaH
yma ymA ymi ymI ymu ymU yme ymai ymo ymau ymaM ymaH
lma lmA lmi lmI lmu lmU lme lmai lmo lmau lmaM lmaH
vma vmA vmi vmI vmu vmU vme vmai vmo vmau vmaM vmaH
zma zmA zmi zmI zmu zmU zme zmai zmo zmau zmaM zmaH
Sma SmA Smi SmI Smu SmU Sme Smai Smo Smau SmaM SmaH
sma smA smi smI smu smU sme smai smo smau smaM smaH
hma hmA hmi hmI hmu hmU hme hmai hmo hmau hmaM hmaH
kSma kSmA kSmi kSmI kSmu kSmU kSme kSmai kSmo kSmau kSmaM kSmaH
第 七 章           
kna knA kni knI knu knU kne knai kno knau knaM knaH
khna khnA khni khnI khnu khnU khne khnai khno khnau khnaM khnaH
gna gnA gni gnI gnu gnU gne gnai gno gnau gnaM gnaH
ghna ghnA ghni ghnI ghnu ghnU ghne ghnai ghno ghnau ghnaM ghnaH
Gna GnA Gni GnI Gnu GnU Gne Gnai Gno Gnau GnaM GnaH
cna cnA cni cnI cnu cnU cne cnai cno cnau cnaM cnaH
chna chnA chni chnI chnu chnU chne chnai chno chnau chnaM chnaH
jna jnA jni jnI jnu jnU jne jnai jno jnau jnaM jnaH
覿
jhna jhnA jhni jhnI jhnu jhnU jhne jhnai jhno jhnau jhnaM jhnaH
Jna JnA Jni JnI Jnu JnU Jne Jnai Jno Jnau JnaM JnaH
Tna TnA Tni TnI Tnu TnU Tne Tnai Tno Tnau TnaM TnaH
Thna ThnA Thni ThnI Thnu ThnU Thne Thnai Thno Thnau ThnaM ThnaH
Dna DnA Dni DnI Dnu DnU Dne Dnai Dno Dnau DnaM DnaH
Dhna DhnA Dhni DhnI Dhnu DhnU Dhne Dhnai Dhno Dhnau DhnaM DhnaH
Nna NnA Nni NnI Nnu NnU Nne Nnai Nno Nnau NnaM NnaH
tna tnA tni tnI tnu tnU tne tnai tno tnau tnaM tnaH
 
thna thnA thni thnI thnu thnU thne thnai thno thnau thnaM thnaH
dna dnA dni dnI dnu dnU dne dnai dno dnau dnaM dnaH
dhna dhnA dhni dhnI dhnu dhnU dhne dhnai dhno dhnau dhnaM dhnaH
pna pnA pni pnI pnu pnU pne pnai pno pnau pnaM pnaH
phna phnA phni phnI phnu phnU phne phnai phno phnau phnaM phnaH
bna bnA bni bnI bnu bnU bne bnai bno bnau bnaM bnaH
bhna bhnA bhni bhnI bhnu bhnU bhne bhnai bhno bhnau bhnaM bhnaH
 
mna mnA mni mnI mnu mnU mne mnai mno mnau  mnaH
yna ynA yni ynI ynu ynU yne ynai yno ynau ynaM ynaH
lna lnA lni lnI lnu lnU lne lnai lno lnau lnaM lnaH
vna vnA vni vnI vnu vnU vne vnai vno vnau vnaM vnaH
zna znA zni znI znu znU zne znai zno znau znaM znaH
Sna SnA Sni SnI Snu SnU Sne Snai Sno Snau SnaM SnaH
sna snA sni snI snu snU sne snai sno snau snaM snaH
hna hnA hni hnI hnu hnU hne hnai hno hnau hnaM hnaH
kSna kSnA kSni kSnI kSnu kSnU kSne kSnai kSno kSnau kSnaM kSnaH
第 八 章           
rka rkA rki rkI rku rkU rke rkai rko rkau rkaM rkaH
rkha rkhA rkhi rkhI rkhu rkhU rkhe rkhai rkho rkhau rkhaM rkhaH
rga rgA rgi rgI rgu rgU rge rgai rgo rgau rgaM rgaH
rgha rghA rghi rghI rghu rghU rghe rghai rgho rghau rghaM rghaH
rGa rGA rGi rGI rGu rGU rGe rGai rGo rGau rGaM rGaH
rca rcA rci rcI rcu rcU rce rcai rco rcau rcaM rcaH
橿
rcha rchA rchi rchI rchu rchU rche rchai rcho rchau rchaM rchaH
rja rjA rji rjI rju rjU rje rjai rjo rjau rjaM rjaH
rjha rjhA rjhi rjhI rjhu rjhU rjhe rjhai rjho rjhau rjhaM rjhaH
rJa rJA rJi rJI rJu rJU rJe rJai rJo rJau rJaM rJaH
rTa rTA rTi rTI rTu rTU rTe rTai rTo rTau rTaM rTaH
rTha rThA rThi rThI rThu rThU rThe rThai rTho rThau rThaM rThaH
竿
rDa rDA rDi rDI rDu rDU rDe rDai rDo rDau rDaM rDaH
rDha rDhA rDhi rDhI rDhu rDhU rDhe rDhai rDho rDhau rDhaM rDhaH
rNa rNA rNi rNI rNu rNU rNe rNai rNo rNau rNaM rNaH
rta rtA rti rtI rtu rtU rte rtai rto rtau rtaM rtaH
rtha rthA rthi rthI rthu rthU rthe rthai rtho rthau rthaM rthaH
rda rdA rdi rdI rdu rdU rde rdai rdo rdau rdaM rdaH
rdha rdhA rdhi rdhI rdhu rdhU rdhe rdhai rdho rdhau rdhaM rdhaH
rna rnA rni rnI rnu rnU rne rnai rno rnau rnaM rnaH
rpa rpA rpi rpI rpu rpU rpe rpai rpo rpau rpaM rpaH
rpha rphA rphi rphI rphu rphU rphe rphai rpho rphau rphaM rphaH
rba rbA rbi rbI rbu rbU rbe rbai rbo rbau rbaM rbaH
rbha rbhA rbhi rbhI rbhu rbhU rbhe rbhai rbho rbhau rbhaM rbhaH
rma rmA rmi rmI rmu rmU rme rmai rmo rmau rmaM rmaH
辿
rya ryA ryi ryI ryu ryU rye ryai ryo ryau ryaM ryaH
rla rlA rli rlI rlu rlU rle rlai rlo rlau rlaM rlaH
rva rvA rvi rvI rvu rvU rve rvai rvo rvau rvaM rvaH
rza rzA rzi rzI rzu rzU rze rzai rzo rzau rzaM rzaH
rSa rSA rSi rSI rSu rSU rSe rSai rSo rSau rSaM rSaH
rsa rsA rsi rsI rsu rsU rse rsai rso rsau rsaM rsaH
rha rhA rhi rhI rhu rhU rhe rhai rho rhau rhaM rhaH
rkSa rkSA rkSi rkSI rkSu rkSU rkSe rkSai rkSo rkSau rkSaM rkSaH
" " 第 九 章 " " 第 九 章           
rkya rkyA rkyi rkyI rkyu rkyU rkye rkyai rkyo rkyau rkyaM rkyaH
rkhya rkhyA rkhyi rkhyI rkhyu rkhyU rkhye rkhyai rkhyo rkhyau rkhyaM rkhyaH
rgya rgyA rgyi rgyI rgyu rgyU rgye rgyai rgyo rgyau rgyaM rgyaH
鹿
rghya rghyA rghyi rghyI rghyu rghyU rghye rghyai rghyo rghyau rghyaM rghyaH
使
rGya rGyA rGyi rGyI rGyu rGyU rGye rGyai rGyo rGyau rGyaM rGyaH
rcya rcyA rcyi rcyI rcyu rcyU rcye rcyai rcyo rcyau rcyaM rcyaH
rchya rchyA rchyi rchyI rchyu rchyU rchye rchyai rchyo rchyau rchyaM rchyaH
湿
rjya rjyA rjyi rjyI rjyu rjyU rjye rjyai rjyo rjyau rjyaM rjyaH
rjhya rjhyA rjhyi rjhyI rjhyu rjhyU rjhye rjhyai rjhyo rjhyau rjhyaM rjhyaH
rJya rJyA rJyi rJyI rJyu rJyU rJye rJyai rJyo rJyau rJyaM rJyaH
rTya rTyA rTyi rTyI rTyu rTyU rTye rTyai rTyo rTyau rTyaM rTyaH
rThya rThyA rThyi rThyI rThyu rThyU rThye rThyai rThyo rThyau rThyaM rThyaH
rDya rDyA rDyi rDyI rDyu rDyU rDye rDyai rDyo rDyau rDyaM rDyaH
rDhya rDhyA rDhyi rDhyI rDhyu rDhyU rDhye rDhyai rDhyo rDhyau rDhyaM rDhyaH
rNya rNyA rNyi rNyI rNyu rNyU rNye rNyai rNyo rNyau rNyaM rNyaH
rtya rtyA rtyi rtyI rtyu rtyU rtye rtyai rtyo rtyau rtyaM rtyaH
rthya rthyA rthyi rthyI rthyu rthyU rthye rthyai rthyo rthyau rthyaM rthyaH
rdya rdyA rdyi rdyI rdyu rdyU rdye rdyai rdyo rdyau rdyaM rdyaH
rdhya rdhyA rdhyi rdhyI rdhyu rdhyU rdhye rdhyai rdhyo rdhyau rdhyaM rdhyaH
rnya rnyA rnyi rnyI rnyu rnyU rnye rnyai rnyo rnyau rnyaM rnyaH
rpya rpyA rpyi rpyI rpyu rpyU rpye rpyai rpyo rpyau rpyaM rpyaH
rphya rphyA rphyi rphyI rphyu rphyU rphye rphyai rphyo rphyau rphyaM rphyaH
rbya rbyA rbyi rbyI rbyu rbyU rbye rbyai rbyo rbyau rbyaM rbyaH
rbhya rbhyA rbhyi rbhyI rbhyu rbhyU rbhye rbhyai rbhyo rbhyau rbhyaM rbhyaH
rmya rmyA rmyi rmyI rmyu rmyU rmye rmyai rmyo rmyau rmyaM rmyaH
rlya rlyA rlyi rlyI rlyu rlyU rlye rlyai rlyo rlyau rlyaM rlyaH
rvya rvyA rvyi rvyI rvyu rvyU rvye rvyai rvyo rvyau rvyaM rvyaH
rzya rzyA rzyi rzyI rzyu rzyU rzye rzyai rzyo rzyau rzyaM rzyaH
rSya rSyA rSyi rSyI rSyu rSyU rSye rSyai rSyo rSyau rSyaM rSyaH
rsya rsyA rsyi rsyI rsyu rsyU rsye rsyai rsyo rsyau rsyaM rsyaH
rhya rhyA rhyi rhyI rhyu rhyU rhye rhyai rhyo rhyau rhyaM rhyaH
rkSya rkSyA rkSyi rkSyI rkSyu rkSyU rkSye rkSyai rkSyo rkSyau rkSyaM rkSyaH
" " 第 十 章 " " 第 十 章           
調
rkra rkrA rkri rkrI rkru rkrU rkre rkrai rkro rkrau rkraM rkraH
rkhra rkhrA rkhri rkhrI rkhru rkhrU rkhre rkhrai rkhro rkhrau rkhraM rkhraH
rgra rgrA rgri rgrI rgru rgrU rgre rgrai rgro rgrau rgraM rgraH
rghra rghrA rghri rghrI rghru rghrU rghre rghrai rghro rghrau rghraM rghraH
rGra rGrA rGri rGrI rGru rGrU rGre rGrai rGro rGrau rGraM rGraH
rcra rcrA rcri rcrI rcru rcrU rcre rcrai rcro rcrau rcraM rcraH
椿
rchra rchrA rchri rchrI rchru rchrU rchre rchrai rchro rchrau rchraM rchraH
rjra rjrA rjri rjrI rjru rjrU rjre rjrai rjro rjrau rjraM rjraH
rjhra rjhrA rjhri rjhrI rjhru rjhrU rjhre rjhrai rjhro rjhrau rjhraM rjhraH
rJra rJrA rJri rJrI rJru rJrU rJre rJrai rJro rJrau rJraM rJraH
rTra rTrA rTri rTrI rTru rTrU rTre rTrai rTro rTrau rTraM rTraH
rThra rThrA rThri rThrI rThru rThrU rThre rThrai rThro rThrau rThraM rThraH
rDra rDrA rDri rDrI rDru rDrU rDre rDrai rDro rDrau rDraM rDraH
rDhra rDhrA rDhri rDhrI rDhru rDhrU rDhre rDhrai rDhro rDhrau rDhraM rDhraH
rNra rNrA rNri rNrI rNru rNrU rNre rNrai rNro rNrau rNraM rNraH
rtra rtrA rtri rtrI rtru rtrU rtre rtrai rtro rtrau rtraM rtraH
rthra rthrA rthri rthrI rthru rthrU rthre rthrai rthro rthrau rthraM rthraH
禿
rdra rdrA rdri rdrI rdru rdrU rdre rdrai rdro rdrau rdraM rdraH
rdhra rdhrA rdhri rdhrI rdhru rdhrU rdhre rdhrai rdhro rdhrau rdhraM rdhraH
rnra rnrA rnri rnrI rnru rnrU rnre rnrai rnro rnrau rnraM rnraH
廿
rpra rprA rpri rprI rpru rprU rpre rprai rpro rprau rpraM rpraH
rphra rphrA rphri rphrI rphru rphrU rphre rphrai rphro rphrau rphraM rphraH
rbra rbrA rbri rbrI rbru rbrU rbre rbrai rbro rbrau rbraM rbraH
rbhra rbhrA rbhri rbhrI rbhru rbhrU rbhre rbhrai rbhro rbhrau rbhraM rbhraH
rmra rmrA rmri rmrI rmru rmrU rmre rmrai rmro rmrau rmraM rmraH
ryra ryrA ryri ryrI ryru ryrU ryre ryrai ryro ryrau ryraM ryraH
rlra rlrA rlri rlrI rlru rlrU rlre rlrai rlro rlrau rlraM rlraH
rvra rvrA rvri rvrI rvru rvrU rvre rvrai rvro rvrau rvraM rvraH
rzra rzrA rzri rzrI rzru rzrU rzre rzrai rzro rzrau rzraM rzraH
rSra rSrA rSri rSrI rSru rSrU rSre rSrai rSro rSrau rSraM rSraH
rsra rsrA rsri rsrI rsru rsrU rsre rsrai rsro rsrau rsraM rsraH
rhra rhrA rhri rhrI rhru rhrU rhre rhrai rhro rhrau rhraM rhraH
rkSra rkSrA rkSri rkSrI rkSru rkSrU rkSre rkSrai rkSro rkSrau rkSraM rkSraH
" " 第 十 一 章 " " 第 十 一 章           
rkla rklA rkli rklI rklu rklU rkle rklai rklo rklau rklaM rklaH
簿
rkhla rkhlA rkhli rkhlI rkhlu rkhlU rkhle rkhlai rkhlo rkhlau rkhlaM rkhlaH
rgla rglA rgli rglI rglu rglU rgle rglai rglo rglau rglaM rglaH
rghla rghlA rghli rghlI rghlu rghlU rghle rghlai rghlo rghlau rghlaM rghlaH
rGla rGlA rGli rGlI rGlu rGlU rGle rGlai rGlo rGlau rGlaM rGlaH
rcla rclA rcli rclI rclu rclU rcle rclai rclo rclau rclaM rclaH
rchla rchlA rchli rchlI rchlu rchlU rchle rchlai rchlo rchlau rchlaM rchlaH
rjla rjlA rjli rjlI rjlu rjlU rjle rjlai rjlo rjlau rjlaM rjlaH
rjhla rjhlA rjhli rjhlI rjhlu rjhlU rjhle rjhlai rjhlo rjhlau rjhlaM rjhlaH
rJla rJlA rJli rJlI rJlu rJlU rJle rJlai rJlo rJlau rJlaM rJlaH
rTla rTlA rTli rTlI rTlu rTlU rTle rTlai rTlo rTlau rTlaM rTlaH
rThla rThlA rThli rThlI rThlu rThlU rThle rThlai rThlo rThlau rThlaM rThlaH
           
rDla           
           
rDhla           
           
rNla           
           
rtla           
           
rthla           
           
rdla           
           
rdhla           
           
rnla           
           
rpla           
           
rphla           
           
rbla           
           
rbhla           
           
rmla           
           
ryla           
           
rvla           
           
rzla           
           
rSla           
           
rsla           
           
rhla           
           
rkSla           
" " 第 十 二 章 " " 第 十 二 章           
           
rkva           
           
rkhva           
           
rgva           
           
rghva           
           
rGva           
           
rcva           
           
rchva           
           
rjva           
           
rjhva           
           
rJva           
           
rTva           
           
rThva           
           
rDva           
           
rDhva           
           
rNva           
           
rtva           
           
rthva           
           
rdva           
           
rdhva           
           
rnva           
           
rpva           
           
rphva           
           
rbva           
           
rbhva           
           
rmva           
           
ryva           
           
rlva           
           
rzva           
           
rSva           
           
rsva           
           
rhva           
           
rkSva           
" " 第 十 三 章 " " 第 十 三 章        
           
rkma           
           
rkhma           
           
rgma           
           
rghma           
           
rGma           
           
rcma           
           
rchma           
           
rjma           
滿           
rjhma           
           
rJma           
           
rTma           
           
rThma           
           
rDma           
           
rDhma           
           
rNma           
           
rtma           
           
rthma           
           
rdma           
           
rdhma           
           
rnma           
           
rpma           
rphma           
           
rbma           
           
rbhma           
           
ryma           
           
rlma           
           
rvma           
           
rzma           
           
rSma           
           
rsma           
           
rhma           
           
rkSma           
" " 第 十 四 章 " " 第 十 四 章           
           
rkna           
           
rkhna           
           
rgna           
           
rghna           
           
rGna           
           
rcna           
           
rchna           
           
rjna           
           
rjhna           
           
rJna           
           
rTna           
           
rThna           
           
rDna           
           
rDhna           
           
rNna           
           
rtna           
           
rthna           
           
rdna           
           
rdhna           
           
rpna           
           
rphna           
           
rbna           
           
rbhna           
           
rmna           
           
ryna           
           
rlna           
           
rvna           
           
rzna           
           
rSna           
           
rsna           
           
rhna           
           
rkSna           
" " 第 十 五 章 " " 第 十 五 章           
           
Gka           
           
Gkha           
           
Gga           
           
Ggha           
           
Jca           
           
Jcha           
           
Jja           
           
Jjha           
           
NTa           
           
NTha           
          
NDa NDA          
n3           
NDha           
        
nta ntA nti      nto   
           
ntha           
         
nda    ndu  nde     
沿           
mpa           
           
mpha           
           
mba           
           
mbha           
Gya GyA Gyi GyI Gyu GyU Gye Gyai Gyo Gyau GyaM GyaH
尿
Gra GrA Gri GrI Gru GrU Gre Grai Gro Grau GraM GraH
Gla GlA Gli GlI Glu GlU Gle Glai Glo Glau GlaM GlaH
Gva GvA Gvi GvI Gvu GvU Gve Gvai Gvo Gvau GvaM GvaH
           
Gza           
           
GSa           
           
Gsa           
           
Gha           
           
GkSa           
" " 第 十 六 章 " " 第 十 六 章           
        
kR kRR         kRM kRH
        
khR khRR         khRM khRH
        
gR gRR         gRM gRH
        
ghR ghRR         ghRM ghRH
        
GR GRR         GRM GRH
        
cR cRR         cRM cRH
        
chR chRR         chRM chRH
         
jR          jRM jRH
        
jhR jhRR         jhRM jhRH
        
JR JRR         JRM JRH
        
TR TRR         TRM TRH
        
ThR ThRR         ThRM ThRH
        
DR DRR         DRM DRH
        
DhR DhRR         DhRM DhRH
        
NR NRR         NRM NRH
        
tR tRR         tRM tRH
        
thR thRR         thRM thRH
           
dR           
        
dhR dhRR         dhRM dhRH
        
nR nRR         nRM nRH
        
pR pRR         pRM pRH
        
phR phRR         phRM phRH
        
bR bRR         bRM bRH
        
bhR bhRR         bhRM bhRH
        
mR mRR         mRM mRH
        
yR yRR         yRM yRH
        
rR rRR         rRM rRH
        
lR lRR         lRM lRH
        
vR vRR         vRM vRH
        
zR zRR         zRM zRH
        
SR SRR         SRM SRH
        
sR sRR         sRM sRH
        
hR hRR         hRM hRH
        
kSR kSRR         kSRM kSRH
" " 第 十 七 章 " " 第 十 七 章           
          
ska skA          
           
skha           
           
dga           
          
dgha dghA          
           
vca           
           
vcha           
           
vja           
           
vjha           
          
jJa jJA          
        
STa STA STi STI        
         
STha SThA SThi         
           
dDa           
           
dDha           
           
SNa           
        
sta stA sti      sto   
          
stha  sthi         
           
vda           
           
vdha           
           
rtsna           
           
spa           
         
spha    sphu    spho   
          
dba          dbaM 
           
dbha           
           
rkSma           
           
rkSvya           
           
rkSvrya           
           
lta           
           
tkva           
           
Tza           
           
TSa           
           
sha           
           
vkSa           
" " 第 十 八 章 " " 第 十 八 章        
        
pta ptA pti        ptaM 
           
Tka           
           
dsva           
           
TSchra           
          
tta ttA          
           
jhjha           
           
TTa           
           
NNa           
跿
nna nnA nni nnI nnu nnU nne nnai nno nnau nnaM nnaH
           
mGka